طراحی اپلیکیشن‌های بانکی

در پنج سال اخیر، روی چند اپلیکیشن بانکی کار کردم از جمله کیوسک های خودپرداز، اپ بانک اقتصاد نوین، اپ همراه کارت، کیوسک های متصل به سیستم های بانکی و اپلیکیشن های مالی.

بازسازی تجربه کاربری اپلیکیشن مالی فانوس

طراحی تجربه کاربری اپ همراه نوین (بانک اقتصاد نوین)

طراحی تجربه کاربری اپ همراه کارت

رابط کاربری کیوسک های شتاب ملی

کیوسک های تاچ در شعب برگزیده بانک ملی

طراحی تجربه کاربری  کیوسک های کارت شهروندی

کیوسنک های تاچ در شهر کاشان